حضور در نمایشگاه ها

اولین حضور انجمن در نمایشگاه کودک در کانون پرورش و فکری سال85
اولین حضور انجمن در نمایشگاه کودک در کانون پرورش و فکری سال85
اولین حضور انجمن در نمایشگاه کودک در کانون پرورش و فکری سال85
حضور انجمن در نمایشگاه کودک اصفهان سال 88
حضور انجمن در کارگاه و نمایشگاه قرآن مصلی تهران سال 86
حضور انجمن در کارگاه و نمایشگاه قرآن مصلی تهران سال 86
حضور انجمن در کارگاه و نمایشگاه کتاب مصلی تهران سال 89
حضور انجمن در کارگاه و نمایشگاه کتاب مصلی تهران سال 89
حضور انجمن در کارگاه و نمایشگاه کتاب مصلی تهران سال 89
تابلو متعلق به خانم یاماگوچی – نمایشگاه قرآن مصلی تهران سال89
تابلو متعلق به خانم یاماگوچی – نمایشگاه قرآن مصلی تهران سال89
نمایشگاه کودک و نوجوان مشهد سال 88
نمایشگاه کودک و نوجوان مشهد سال 88
نمایشگاه کودک و نوجوان مشهد سال 88
نمایشگاه کودک و نوجوان اصفهان سال 87
نمایشگاه کودک و نوجوان اصفهان سال 87
حضور انجمن در کارگاه و نمایشگاه کتاب مصلی تهران سال 91
حضور انجمن در کارگاه و نمایشگاه کتاب مصلی تهران سال 91
حضور انجمن در کارگاه و نمایشگاه کتاب مصلی تهران سال 91
حضورانجمن در نمایشگاه کودک و نوجوان نمایشگاه بین المللی تهران92
حضور انجمن در کارگاه و نمایشگاه کتاب مصلی تهران سال 93
کارگاه و نمایشگاه کتاب مصلی تهران سال 93 شیر شاه
×