گزارش چهارمین دوره مسابقات کشوری دانشگاه تهران سال 95

دانشگاه تهران – ساخت دکور سالن
دانشگاه تهران – ساخت دکور سالن
دانشگاه تهران – ساخت دکور سالن
دانشگاه تهران – ساخت دکور سالن
دانشگاه تهران – گزارش تصویری
دانشگاه تهران – گزارش تصویری
دانشگاه تهران – مراسم اختتامیه
دانشگاه تهران – مراسم اختتامیه – توزیع جوایز
دانشگاه تهران – مراسم اختتامیه – توزیع جوایز
دانشگاه تهران – مراسم اختتامیه – توزیع جوایز
دانشگاه تهران – مراسم اختتامیه – توزیع جوایز
دانشگاه تهران – مراسم اختتامیه – توزیع جوایز
بازدید اساتید دانشگاه تهران
گزارش تصویری
دکور
لباس اریگامی
طرح های آقای سروی
اجرای اریگامی معلول نوجوان از پاکدشت در روز اختتامیه
اجرای اریگامی معلول نوجوان از پاکدشت در روز اختتامیه
دانشگاه تهران – مراسم اختتامیه – توزیع جوایز
سخنرانی خانم یاماگوچی
لباس اریگامی
داوران مسابقات
داوران مسابقات
داوران مسابقات
لباس اریگامی
ساخت اسب با کاغذ پنج متری
ساخت اسب با کاغذ پنج متری
ساخت اسب با کاغذ پنج متری
×