گروه اریگامی آرتا روبوت (اروند) – خوزستان

گروهی منسجم و فعال در شهر آبادان و خرمشهر

درباره این گروه:

گروهی منسجم و فعال که در شهر آبادان و خرمشهر فعالیت اریگامی انجام می‌دهند.

×