گروه عزیزی – اصفهان

گروهی فعال در جهت معرفی اریگامی به فرزندان ایران زمین

درباره این گروه:

گروهی فعال در جهت معرفی اریگامی به فرزندان ایران زمین و تهیه بسته و پک های آموزشی به سازمان های دولتی و سازمان نظام پزشی و جامعه دندان پزشکان و… که در شهر اصفهان فعال میباشد.

×