گزارش اولین دوره مسابقات کشوری فرهنگسرای ساعی(بانو) سال 91

گزارش تصویری
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری

فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
حضور سفیر ژاپن
حضور سفیر ژاپن
حضور سفیر ژاپن
اجرای هنر کیرای گامی در مراسم اختتامیه توسط جناب هومن مشایخی
سخنرانی سفیر ژاپن به زبان فارسی
توزیع جوایز
توزیع جوایز – کوروش صالحی
گزارش تصویری
×