گزارش دومین دوره مسابقات کشوری فرهنگسرای ساعی(بانو) سال 92

فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
حضور کاردار فرهنگ سفارت ژاپن
فرهنگسرای ساعی – گزارش تصویری
ثبت رکورد طولانی ترین برش کشور توسط آیت الله مهدی زاده
ثبت رکورد طولانی ترین برش کشور توسط آیت الله مهدی زاده
ثبت رکورد طولانی ترین برش کشور توسط آیت الله مهدی زاده
گزارش تصویری
گزارش تصویری
گزارش تصویری
کارگاه یک روزه
پوستر مسابقات
×