گروه ای منسجم و فعال که در شهر آبادان و خرمشهر فع


گروه ای منسجم و فعال که در شهر آبادان و خرمشهر فع
گروه ای منسجم و فعال که در شهر آبادان و خرمشهر فع

درباره این گروهگروه ای منسجم و فعال که در شهر آبادان و خرمشهر فعالیت اریگامی انجام میدهند