گروهی فعال در جهت معرفی اریگامی به فرزندان ایران ز


گروهی فعال در جهت معرفی اریگامی به فرزندان ایران ز
گروهی فعال در جهت معرفی اریگامی به فرزندان ایران ز

درباره این گروهگروهی فعال در جهت معرفی اریگامی به فرزندان ایران زمین و تهیه بسته و پک های آموزشی به سازمان های دولتی و سازمان نظام پزشی و جامعه دندان پزشکان و... که در شهر اصفهان فعال میباشد.