گروه اریگامی آرتا روبوت {اروند } آبادان


گروه اریگامی آرتا روبوت {اروند } آبادان
گروه ای منسجم و فعال که در شهر آبادان و خرمشهر

درباره این گروهگروه ای منسجم و فعال که در شهر آبادان و خرمشهر فعالیت اریگامی انجام میدهند