گزارشات و فواید

تبلیغات تجاری با استفاده از تکنیک هنر اریگامی

تبلیغات اتومبیل میتسو بیشی با الهام از اریگامی


 تبلیغات  تجاری با استفاده از تکنیک هنر اریگامیکسب و کار یک معلول ویتنامی با هنر اریگامی

کسب و کار یک معلول ویتنامی با هنر اریگامی


کسب و کار یک  معلول ویتنامی با هنر اریگامی گزارش و مستندی از انجمن اریگامی ایران در اولین سال فعالیت توسط ت

گزارش و مستندی از انجمن اریگامی ایران در اولین سال فعالیت توسط ت


گزارش و مستندی از انجمن اریگامی ایران در اولین سال فعالیت توسط تلویزیون دولتی ژاپن NHK در سال 1385ساخت بزرگترین اریگامی ایران

ساخت بزرگترین اریگامی ایران


ساخت بزرگترین اریگامی ایران

ایده ساخت این سازه منحصر به فرد در سال 1397 از طرف انجمن به جناب آقای سروی که از طراحان  خوب اریگامی ایران هستند پیشنهاد شد و ایشون با همکاری گروه حرفه ای و در مدت کوتاهی این سازه زیبا که با نقوش اسلیمی تزِئین شده بود در یکی 
.ازبزرگترین فروشگاه شیراز ساخته شد
ضمن تبریک به به جناب سروی و با امید به اتفاقات و خبرهای خوب برای اریگامی ایران